Tipus de certificació

Texts i escriptura

El segell By Humans serà atorgat a elements de producció escrita, redacció de texts i informes, sense importar la seva extensió, sempre que es pugui provar que no han utilitzat sistemes com ChatGPT, GPT, GPT-3, GPT-4, Bing Chat i, en general, models de llenguatge extens (LMM) o IA generativa de texts.

A més dels nostres humans especialistes, que cercaran connexions lògiques i emocionals en el text, analitzaran l'estil de redacció i el matís de l'experiència personal, utilitzarem programes que detecten l'ús de IA, com són Writer, CheckGPT i Copyleaks, les quals també ens permeten detectar contingut de IA que ha estat plagiat i parafrasejat. D'aquesta manera també podem prevenir una possible infracció de drets d'autor.

Traduccions

Amb el segell By Humans podràs acreditar les teves traduccions i interpretacions a altres llengües, bé sigui per a campanyes publicitàries, redacció d'articles d'opinió, guions, llibres, revistes o "storyboards", en formats digital i físics, sempre que es pugui provar que no has utilitzat un programa de traducció automàtica ni recorris a la Intel·ligència Artificial per a proporcionar i millorar les traduccions, ni pel subtitulat automàtic.

a man holding a camera up to take a picture
a man holding a camera up to take a picture
Producció audiovisual

Podràs sol·licitar i obtenir el segell By Humans per a les teves produccions visuals i/o audiovisuals, sempre que no utilitzis sistemes d'Intel·ligència Artificial para la captura y el tratamiento de la imagen, el reconocimiento de voz, la automatización del proceso de indexación de contenido, la edición de vídeo, la creación de efectos visuales y cualquier otro tipo de elemento implementado por una IA.

pink and white flowers with green leaves
pink and white flowers with green leaves

Il·lustracions i disseny gràfic

Amb el segell By Humans podràs acreditar les teves il·lustracions i els teus dissenys gràfics si no has utilitzat IA com Wombo, Chimera Painter, Midjourney, DALL-E 2, Stable Difussion, o qualsevol altre model generatiu d'imatges, il·lustracions, tant si aquesta es reprodueix en un format digital com en físic.

Per descomptat, no pateixis per emprar eines digitals quotidianes de dibuix orientades a la il·lustració, com el llapis digital, les tauletes gràfiques, telèfons intel·ligents, i en general, aplicacions d'art digital i softwares rutinaris, ja que no son identificables com models de Intel·ligencia Artificial.

person reading musical note
person reading musical note
Producció musical

Diferencia i acredita les teves composicions musicals, la teva pràctica instrumental o qualsevol generació de paràmetres sonors, sempre que no hagis utilitzat en cap de les fases, des de la creació fins a la composició definitiva, cap mena d'Intel·ligència Artificial.

Els nostres humans especialistes verificaran amb tot luxe de detalls que en la producció musical digital no s'han emprat sistemes com AIVA, Amper Music, Infinite Album, Never Before Heard Sounds, Jukebox, Chameleon, Pitch Studio, i, en general, cap sistema d'IA productor de so.

Per cert! Volem aclarir que l'ús d'instruments virtuals, samples, sintetitzadors o eines rutinàries d'edició i masterització de so no se consideren Intel·ligència Artificial.

person writing on white paper
person writing on white paper
Disseny arquitectònic

Amb el segell By Humans podràs acreditar els teus dissenys arquitectònics i la seva interpretació, sempre que no hagis utilitzat models d'Intel·ligència Artificial, com ara el modelatge BIM, AI Render, l'arquitectura paramètrica, el mètode de disseny iteratiu exercit per IA i dissenys generatius en general.

Volem aclarir que el mer disseny de models en 3D, la renderització i altres eines de programari rutinàries per al disseny d'edificis no han d'implicar necessàriament l'ús d'IA, sent aquestes eines, generalment, una simple assistència digital a la labor creativa de l'arquitecte/a o enginyer/a. Els nostres humans analitzaran cada cas ateses les circumstàncies.

person writing on white paper
person writing on white paper
Plans i dibuixos tècnics

Amb By Humans pots garantir que per la producció i la interpretació de dibuixos i plans tècnics no s'han fet servir models com Werk24 i, en general, cap mena de model avançat d'aprenentatge automàtic ni algoritmes d'IA, tant sigui per llegir i extreure informació i mesures del dibuix tècnic com per la creació i el disseny d'aquest, des del prototip fins al seu resultat final.

gray laptop computer turned-on
gray laptop computer turned-on
Codi informàtic

Podràs obtenir el segell By Humans per la escriptura i el disseny de codi informàtic sempre que no hagis utilitzat sistemes d'IA com poden ser: AlphaCode, ChatGPT o GitHub Copilot per l'escriptura de software, programació i edició de codi. En definitiva, qualsevol tasca que hagués pogut ser realitzada per un programador, un desenvolupador o un enginyer de software humà.

Per verificar si el codi ha sigut escrit per humans, per IA, o si és un codi font plagiat i modificat, fem servir eines com Copyleaks i disposem d'un equip d'especialistes que analitzen elements subjectius, com l'elecció del llenguatge de programació, la consistència en l'estil i l'objectiu del codi.

shallow focus photography of red and white for hire signage
shallow focus photography of red and white for hire signage
Recursos humans

Podràs obtenir el segell By Humans segons la teva gestió de recursos humans, si no has emprat Intel·ligència Artificial per a tasques com: el filtrat dels perfils candidats; l'ús de bots per a interactuar i programar entrevistes; l'avaluació de les habilitats tècniques i la personalitat dels candidats mitjançant IA’s com Pymetrics o Harver; la selecció de candidats; l'anàlisi de xarxes socials; bots de coaching i millora de la productivitat dels empleats; detecció de desgast o burnout amb IA’s com Sapience Vue; ni fomentar la ludificació i la col·laboració entre empleats mitjançant IA’s com Engage Rocket.

En general, auditarem meticulosament que no hagis emprat Intel·ligència Artificial en cap moment de la gestió de Recursos Humans, des de la cerca o el reclutament fins a l'acollida del candidat, passant per la seva formació i la seva gestió diària o eventual acomiadament.